Tolk voor Oekraïners

Nieuwe regeling gaat in op 13 juni 2022

 

 

Geachte zorgverlener,

Als een taalbarrière goede zorg in de weg staat, heeft u recht op een tolk, want elke zorgverlener heeft een wettelijk vastgelegde zorgplicht. Recht op een tolk aan de telefoon of zelfs – bij complexe zorg – op een tolk in de spreekkamer. Maar het wordt u wel moeilijk gemaakt aan uw zorgplicht te voldoen. Voor velen onder u ontbreekt de financiering, en het inschakelen van een tolk is bovendien vaak nodeloos ingewikkeld.

Daarom voeren wij campagne voor één simpel, landelijk telefoonnummer voor de zorgsector en het sociaal domein. Zodat alle zorgverleners een tolk in kunnen schakelen, zonder kosten, en zonder gezoek en gedoe. Zover is het nog niet, maar we hebben wél goed nieuws.

Op maandag 13 juni 2022 gaat de overheidsregeling in voor het inschakelen van een tolk … voor uw Oekraïense zorgvragers. De overheid werkt nog aan een brochure met alle ins en outs. Dit is wat we nu weten:

 

Alle huisartsen kunnen zonder kosten een tolk inschakelen via Global Talk:

088 255 52 22

 

Alle andere zorgverleners via Livewords:

020 380 81 84

 

Als de overheid dit in drie maanden voor elkaar weet te boksen, dan kan dat ene landelijke telefoonnummer voor alle zorgverleners niet ver weg zijn, toch?

 

Met vriendelijke groet,

 

Simone Goosen,

Initiator van de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft

 

P.S.

Wanneer u een tolk mag inschakelen, en hoe u een gesprek voert met een tolk erbij, dat kunt u hier onder lezen.

Wanneer kiest u voor een tolk?  

De Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg van 2014, op die professionele norm baseren wij deze gebruiksaanwijzing. Want die norm geldt net zo lang tot de recente nieuwe beleidsvisie van de overheid – van april 2020 – heeft geresulteerd in een nieuwe norm. En dat duurt natuurlijk nog even.

Ongeacht of uw zorgvrager een anderstalige is of een Nederlandstalige, u heeft altijd te maken met uw zorgplicht. Die plicht is gelukkig eenduidig en ondubbelzinnig. Namelijk de plicht om adequate zorg te verlenen, tijdig met de zorgvrager te overleggen en hem of haar uit te nodigen vragen te stellen. Een plicht die niet vervalt als u geen Chinees spreekt. Om uw mooie vak te kunnen uitoefenen, hoeft u niet alle talen van de wereld te beheersen. Nee, u heeft juist te allen tijde de plicht om goede zorg te verlenen, en daarmee dus ook het recht om een tolk in te schakelen.

 

Maar nu. Hoe schat u in of u een tolk nodig heeft? Die inschattingsplicht vloeit weliswaar voort uit uw zorgplicht, maar wat is uw speelruimte?

Bij een eenvoudige zorgvraag
Als u inschat dat de zorgvraag eenvoudig is, dan hoeft u vaak geen tolk in te schakelen om adequate zorg te verlenen. De man of vrouw heeft misschien zelf al een volwassene bij zich die de Nederlandse taal goed genoeg beheerst. U kunt daar dan met een gerust hart mee instemmen. Wat niet wegneemt dat die inschatting uw verantwoordelijkheid is.

N.B. Accepteer ook bij eenvoudige zorgvragen nooit een kind of jongere om te vertalen. Een minderjarige mogen we gewoon niet met die verantwoordelijkheid belasten. Over het trauma dat een kind hierbij kan oplopen is inmiddels veel bekend. Gewoon dat risico niet nemen, dat is voor u, de zorgvrager én voor de minderjarige de enige preventie.

 

Bij een complexe zorgvraag

Als u inschat dat de zorgvraag complex is – dus ingrijpend, vertrouwelijk, of mogelijk ook emotioneel beladen – dan heeft u eigenlijk geen keus. Dan moet u een tolk inschakelen om adequate zorg te kunnen verlenen. Want alleen een tolk kan vrijuit communiceren, en de door u gewenste kwaliteit leveren door precies en volledig te vertalen.

 

Hoe zorgt u voor een goed gesprek met de juiste tolk erbij?

Om te kunnen zorgen voor de juiste tolk, wil elk tolkenbureau vier dingen van u weten: uit welk land uw zorgvrager komt, welke taal hij of zij spreekt, of de tolk een man of een vrouw moet zijn, en hoeveel tijd u de tolk nodig heeft.

                 

U heeft de leiding over het gesprek
Als u de juiste tolk aan de lijn heeft, moet hij of zij zich zo snel mogelijk een beeld kunnen vormen van de setting. Eerst stelt u zichzelf voor met uw naam en uw functie. Vervolgens stelt u de zorgvrager en de eventuele begeleider voor. U mag geen naam noemen, maar noemt juist wel de leeftijd, het geslacht en de zorgvraag. Daarna zal de tolk zich voorstellen, en de geheimhoudingsplicht in de taal van uw zorgvrager nog eens benadrukken. Belangrijk punt voor het wederzijds vertrouwen. 

U spreekt zo gewoon mogelijk 

U voert het gesprek met de man, de vrouw of het kind net zoals u zou doen zonder tolk erbij. U praat dus niet met de tolk, maar ‘gewoon’ met de zorgvrager terwijl u elkaar aankijkt, alsof er geen tolk meeluistert. Zeg bijvoorbeeld ‘Hoe lang heeft u die klacht al?’ Geef dan de tolk de tijd om te vertalen, dan de cliënt om te reageren, dan de tolk weer om het antwoord te vertalen. Pas daarna kunt u de volgende stap zetten. Ja, dat is echt even wennen.

 

En zo concreet mogelijk

Het lijkt een open deur, maar we zijn zo gewend aan een glimlach om iemand welkom te heten of gerust te stellen. Die glimlach kan de tolk niet zien door de telefoon, die zult u dus in woorden moeten vangen. Ook als u bijvoorbeeld opstaat, zeg dat dan even tegen de tolk. En houd uw zinnen steeds kort, en zo eenvoudig en concreet mogelijk.

 

Zo garandeert u een geslaagd zorgcontact  

Medische termen zijn niet te vermijden, en dat is ook niet gewenst. Maar geef de tolk de tijd en de ruimte om vaktermen te vertalen én zo nodig uit te leggen. Zo kunt u stap voor stap controleren of de zorgvrager en u elkaar begrijpen. En zo kunt u uiteindelijk weten of de zorgvrager instemt met een door u voorgestelde aanpak.

Gebruiksaanwijzing

Dit is een kind en geen tolk.png
Mannetje.png

En nu nog één
0800-
NUMMER
voor iedereen